opc_loader
Met de kortingscode J10 geniet je van 10% korting op bellenblazers, beroepskledij en veel andere producten. Schrijf in op onze nieuwsbrief en ontvang steeds de promoties. De code is geldig tot 31 juli.

1. Toepassingsveld 

1.1. De algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle bestellingen van werken en diensten (hierna "de diensten") die worden geplaatst bij de firma Medident bvba, gevestigd te Sint-Truiden , KBO-nr BE0674 755 457 (hierna "de dienstverlener").

1.2. De toepassing van deze algemene voorwaarden vormt een beslissende voorwaarde bij de goedkeuring van de Dienstverlener. Elke bestelling impliceert de volledige instemming van de klant, zonder enig voorbehoud, met deze algemene voorwaarden, zelfs in de veronderstelling dat deze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene voorwaarden.

1.3. Er kan niet worden afgeweken van deze algemene voorwaarden, tenzij na schriftelijk akkoord van de Dienstverlener. Een afwijking die de Dienstverlener eventueel toestaat op deze algemene voorwaarden, ontkracht op geen enkele manier de andere clausules van deze algemene voorwaarden. Deze blijven onverminderd van toepassing.

1.4. De firma Medident bvba werkt uitsluitend voor de beoefenaars van de tandheelkunde en voor de professionele structuren van de tandheelkunde, en niet voor privéconsumenten. Elke overtreder van deze bepaling stelt zich bloot aan vervolging en zal aansprakelijk worden geacht voor elke schade die de firma Medident bvba lijdt.

1.5. Elke bestelling van benodigdheden, schriftelijk, telefonisch, per fax, via het internet of ter plaatse, impliceert de aanvaarding van de volgende algemene voorwaarden. Er wordt aangestipt dat deze algemene voorwaarden op elk moment gewijzigd kunnen worden en dat altijd de versie geldt die beschikbaar is op de website van de firma op het adres www.medident.be

2. Prijzen

2.1. Al onze prijzen zijn aangegeven in euro, exclusief btw.

2.2. Elke btw-verhoging of elke nieuwe belasting die zou worden geheven tussen het moment van de bestelling en dat van de dienstverlening, is ten laste van de klant.

3. Levering 

3.1 De levering vindt plaats door directe overhandiging van het product aan de tandarts, of door eenvoudige melding van beschikbaarstelling, of door aflevering aan een expeditiebedrijf of transporteur in de lokalen van de firma Medident bvba

3.2. Vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 3.7. infra, zal Medident bvba zich maximaal inspannen om deze bestelling te leveren binnen een gemiddelde termijn van 96 uur in België.

3.3. De bestellingen worden verwerkt volgens de beschikbaarheden en in de volgorde waarin de bestellingen toekomen.

3.4. Het is de firma Medident bvba toegestaan om gedeeltelijke leveringen uit te voeren in het geval van uitputting van de voorraad of bij tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van een product.

3.5. In het geval van gedeeltelijke levering kan de firma Medident bvba naar eigen inzicht overgaan tot terugbetaling van de klant of een vermelding aanbrengen op de factuur en de ontbrekende producten later verzenden, zonder portokosten.

3.6. De taksen, rechten en kosten met betrekking tot de levering van de goederen zijn exclusief voor rekening van de koper. De transportkosten bedragen 9 euro per zending in België voor elke bestelling voor een bedrag tot 100 euro, excl. btw. Voor elke bestelling van een bedrag vanaf 100 euro excl. btw neemt de firma Medident bvba deze kosten voor haar rekening. De kosten voor een levering buiten België worden berekend volgens de bestemming en het gewicht/volume van het pakket.

3.7. Dental Addict spant zich in om de leveringstermijnen zo nauwkeurig mogelijk aan te kondigen. De leveringstermijnen worden louter indicatief gegeven en zijn niet bindend. Bij overschrijding van de leveringstermijn zal dan ook geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn. De klant kan zijn lopende bestellingen niet meer annuleren.

3.8. De geleverde producten reizen voor risico van de bestemmeling. Bij schade of ontbrekende producten komt het aan de bestemmeling toe alle nodige vaststellingen te doen en zijn voorbehoud per buitengerechtelijke handeling of via aangetekende brief met ontvangstbewijs te bevestigen aan de transporteur, en dit binnen drie dagen na ontvangst van de goederen.

3.9 Voor elke terugzending is een formeel akkoord tussen de firma Medident bvba en de bestemmeling vereist. Pakketten van minder dan 5 kg moeten met de post worden teruggezonden; pakketten vanaf 5 kg worden aangenomen door een door de firma Medident bvba gemandateerde transporteur. De kosten en risico's voor de terugzending zijn voor rekening van de koper.

3.10 Elke terugzending moet plaatsvinden binnen een termijn van vijftien dagen. De producten dienen zich in hun originele verpakking te bevinden, samen met een kopie van de factuur en het motief voor de terugzending of de inruiling.

4. Betaling

4.1. De facturen zijn contant betaalbaar of via elke andere weg die erop vermeld staat, op de rekening van de Dienstverlener: IBAN: B22 3630 6636 8147, BIC: BBRUNEBB

4.2. Elke betalingsachterstand van meer dan 15 kalenderdagen leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot een verhoging met 12% per jaar, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 75 euro. Verder heeft de Dienstverlener het recht om zijn waarborg op te schorten zolang de klant niet betaald heeft.

4.3. Elke herinnering/aanmaning die wordt verzonden naar een klant die zijn factuur niet integraal heeft betaald, kan worden gefactureerd aan 12,50 euro/verzonden brief, eventueel te verhogen met eventuele deurwaarderkosten die eveneens voor rekening van de klant zijn.

4.4. Elke klacht met betrekking tot een factuur moet uiterlijk acht kalenderdagen na ontvangst ervan worden bezorgd, via e-mail naar het adres info@medident.be en diezelfde dag nog bevestigd met gewone brief naar het hoofdkantoor van de Dienstverlener. Indien deze termijn- en vormvoorwaarden niet worden nageleefd, kan de klant deze factuur niet meer betwisten.

5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1. De goederen die het voorwerp zijn van deze overeenkomst, worden verkocht met een clausule die de overdracht van hun eigendom expliciet ondergeschikt maakt aan de integrale betaling van de prijs in hoofdsom en bijkosten. Hierbij wordt verstaan dat de overhandiging van een waardestuk dat een betaalverplichting creëert, een wissel of andere, geen betaling is in de betekenis van deze clausule, en dat de schuldvordering van de verkoper jegens de koper blijft bestaan, met alle waarborgen die eraan gehecht zijn, inclusief het eigendomsvoorbehoud, tot het genoemde handelseffect effectief uitbetaald is.

5.2. De hoger beschreven bepalingen vormen geen hinderpaal, vanaf levering van de goederen, voor de overdracht aan de koper van de risico's inzake verlies of beschadiging van de goederen die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud, evenals van de schade die zij zouden kunnen veroorzaken. De koper moet een verzekering aangaan die de risico's dekt die ontstaan vanaf de levering van de goederen.

5.3. Zolang de prijs niet integraal betaald is, moet de koper de krachtens deze overeenkomst geleverde goederen individualiseren en mag hij deze niet vermengen met andere goederen van dezelfde aard die van andere leveranciers komen. Bij gebrek aan individualisering kan de firma Medident bvba de terugbetaling ervan eisen of de goederen die nog in voorraad zijn terugnemen.

5.4. In geval van derdenbeslag of elke andere tussenkomst van een derde op de goederen, is de koper verplicht om de firma Medident bvba onverwijld te informeren zodat deze laatste zich kan verzetten en haar rechten kan vrijwaren.

5.5. De koper onthoudt zich ervan de goederen in pand te geven of het eigendom ervan af te staan als waarborg. 

6. Herroepingsrecht

6.1. Elke door de klant geplaatste bestelling – ongeacht of dit via de website van de Dienstverlener, via e-mail of telefonisch plaatsvond – verbindt de klant zodra de bestelling gevalideerd is.

6.2. Overeenkomstig artikel 47 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de klant-consument die in het kader van zijn privéleven een beroep doet op de diensten van de Dienstverlener zonder dat een bezoek ter plaatse kon plaatsvinden om het bestek op te stellen (afstandsovereenkomst), het recht om zijn bestelling te herroepen, zonder boetes en zonder opgave van een motief, in de 14 kalenderdagen die volgen op de dag na de aanvaarding van de prijsofferte. Dit herroepingsrecht in het geval van een afstandsovereenkomst geldt niet indien de partijen overeenkomen dat de bestelde diensten tijdens die termijn worden uitgevoerd.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant een aangetekende brief met ontvangstbevestiging verzenden naar het hoofdkantoor van de Dienstverlener, waarvan het adres vermeld is in deze algemene voorwaarden.

7. Annulatie van de bestelling

7.1. Met uitzondering van het herroepingsrecht, beoogd in punt 6.2. van deze algemene voorwaarden of in een geval van overmacht, zal elke annulatie van de geplaatste bestelling door de klant niet leiden tot terugbetaling van de reeds gestorte bedragen of enige andere schadevergoeding.

7.2. Bij annulatie van de bestelling door de Dienstverlener verbindt deze laatste zich ertoe om de klant de bedragen die door hem reeds werden gestort met betrekking tot de bestelling in kwestie, terug te betalen, met dien verstande dat geen enkele schadevergoeding kan worden geëist van de Dienstverlener.

8. Uitvoering van de prestaties

8.1. De Dienstverlener verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om zijn klanten een hoge servicekwaliteit te leveren.

8.2. De Dienstverlener heeft het recht om de bestelde diensten te laten uitvoeren door elke medewerker of onderaannemer van zijn keuze, onder zijn verantwoordelijkheid in gemeen recht.

8.3. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om te weigeren een bestelling van een klant te honoreren indien deze een vorige bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald of indien met deze klant een betalingsgeschil zou lopen.

 9. Waarborgen en beperking van verantwoordelijkheid

9.1. Voor alle waarborgen met betrekking tot nieuwe kleine uitrustingen of randapparatuur past Medident bvba de garantieduur van de fabrikanten toe, uitsluitend op de fabricagegebreken. De firma Medident bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte gevolgen die voortvloeien uit het gebruiken van de tandproducten die ze aanbiedt.

9.2. Indien de klant meent de kwaliteit van de diensten van de Dienstverlener te moeten betwisten, moet hij dit – op straffe van onontvankelijkheid van zijn klacht – schriftelijk doen (e-mail, fax of brief), uiterlijk 3 dagen na uitvoering van de genoemde diensten door de Dienstverlener of het ontdekken van een onjuist element in de uitvoering van de overeenkomst waarmee de klant niet uitdrukkelijk of stilzwijgend ingestemd heeft.

9.3. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener blijft in elk geval beperkt tot het bedrag van de overeenkomst, zonder afbreuk te doen aan het recht van de klant om in rechte de ontbinding van de overeenkomst te vragen overeenkomstig artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek. 

10. Vertrouwelijkheid

10.1. De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de gegevens van persoonlijke aard te behandelen overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

10.2. Door zijn persoonsgegevens te leveren geeft de klant de Dienstverlener de uitdrukkelijke toestemming om deze informatie te verwerken om de bestelling en/of de informatievraag van de klant te behandelen.

10.3. De klant kan zich eender wanneer en zonder enige motivering verzetten tegen verwerking van zijn persoonsgegevens, door de Dienstverlener een brief of een e-mail naar info@medident.be te sturen.

10.4. Indien de klant op zeker moment meent dat de Dienstverlener zijn privacy niet respecteert, wordt hem verzocht de Dienstverlener een brief of een e-mail naar het adres info@medident.be te sturen. De Dienstverlener zal dan al het mogelijke doen om het probleem op te sporen en op te lossen.

11. Overmacht

11.1. Geen enkele partij kan aansprakelijk worden gesteld voor de gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering van haar verplichtingen indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een bijzondere omstandigheid of een onvoorzien wezenlijk voorval van overmacht zoals – zonder dat deze lijst limitatief is – overstroming, brand, storm, grondstoffenschaarste, staking in de vervoersector, gedeeltelijke of totale staking of lock-out.

11.2. De partij die getroffen wordt door dergelijke gebeurtenissen, moet de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk 5 werkdagen na deze gebeurtenis hierover informeren.

11.3. De partijen komen overeen dat ze zo snel mogelijk moeten overleggen om samen de modaliteiten voor de uitvoering van de bestelling tijdens de duur van de overmacht te bepalen.

12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle logo's, merken, foto's, films en modellen op de commerciële documenten en op de website www.medident.be van de Dienstverlener, zijn eigendom van deze laatste.

12.2. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze logo's, merken, foto's, films en modellen, ongeacht de drager, voor commerciële, verenigings- of sociale doeleinden, is verboden zonder de instemming van de Dienstverlener of van de houders van de merken of rechten die bij deze grafische voorstellingen horen.

13. Betwisting

13.1. Voor elke betwisting, van welke aard ook, wordt altijd eerst getracht een minnelijke regeling te vinden vooraleer men zich kan wenden tot de hoven en rechtbanken.

13.2. Elke betwisting omtrent de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van een contract, aangegaan met de Dienstverlener, wordt exclusief voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van Sint-Truiden.

14. Typfouten en foto's zonder contractuele waarde 

14.1. De firma Medident bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor typfouten die kunnen opduiken in de papieren catalogi, op het internet en in alle offertes en communicatie-elementen die ze de professionals bezorgt. Ze behoudt zich het recht voor om deze recht te zetten.

14.2. Foto's in de catalogus en in de promotieoffertes hebben geen enkele contractuele waarde. 

15. Varia

15.1. Wanneer krachtens de toepassing van een wet of reglement, of als gevolg van de definitieve uitspraak van een bevoegde rechter een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig worden geacht of verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden die van kracht blijven. In voorkomend geval onderhandelen de partijen om tot een akkoord te komen over een of meer bepalingen die in de mate van het mogelijke hetzelfde doel bereiken als de bepaling(en) die nietig werd(en) verklaard.

15.2. Geen enkel verzuim en geen enkele vertraging van een partij inzake de uitoefening van een recht of verhaal waarover ze krachtens deze overeenkomst of het toepasselijke recht beschikt, vormt een verzaking. De verzaking aan een recht of verhaal moet schriftelijk vormgegeven worden door de verzakende partij.

15.3. Deze algemene voorwaarden en de bepalingen vermeld op de offerte of het bestek, overgemaakt aan de klant, vormen een contractueel geheel en vormen de integraliteit van de contractuele relaties tussen de partijen.

15.4. Het contract tussen de Dienstverlener en de klant wordt beheerd door de Belgische rechtspraak.

15.5. De firma Medident bvba is aangesloten bij een organisme dat instaat voor de inzameling en verwerking van versleten of uit gebruik genomen elektrische en elektronische apparatuur "RECUPEL". Onze kwaliteitsdienst kan meer informatie verstrekken over de werkingsmodaliteiten.

16. In geval van geschil, alléén de Franse versie van de algemene verkoopsvoorwaarden is authentiek geacht.